Wykonujemy prace związane z badaniami gruntu dla potrzeb realizacji następujących inwestycji:

 
 


 

 

 

 

 

 

 

Badania podłoża gruntowego są realizowane poprzez wiercenia mechaniczne oraz ręczne, sondowania, wkopy badawcze, odkrywki.
Powyższe czynności pozwalają na pobór odpowiednich prób gruntów, skał oraz wód lub bezpośrednie uzyskanie wyników (w przypadku sondowań). Pobrane próby podlegają badaniom makroskopowym oraz laboratoryjnym. Wynikiem tych badań jest wyznaczenie parametrów fizyko-mechanicznych gruntów i skał oraz parametrów chemicznych wód potrzebnych do prawidłowego zaprojektowania posadowienia danego obiektu.


Opracowane wyniki przeprowadzonych prac są przedstawione w formie:


-ekspertyzy geologicznej (przydomowa oczyszczalnia ścieków, zakup lub sprzedaż działki)
-opinia geotechnicznej (budowa domu jednorodzinnego, innego obiektu mieszkalnego)
-dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego (w określonym przypadku)
-dokumentacji geologiczno-inżynierska


Wszystkie czynności wykonywane muszą być zgodnie z określonymi przepisami, m.in.:


-Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. nr 81, poz. 463)
-Ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. nr 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.)
-a także odpowiednimi normami branżowymi (Polskie Normy lub Eurokody)

 

- Budowa domu jednorodzinnego lub innego obiektu mieszkalnego

- Zamiar zakupu lub sprzedaży działki

- Budowa przydomowej oczyszczalnie ścieków

 

 

 

• badania gruntu     • geologia     • ochrona środowiska      • opinia geotechniczna      • dokumentacja

 

• geologia inżynierska     • geotechnika     • pobór próbek     • piezometry          • złoża •      test perkolacyjny

 

• kopaliny     • raporty środowiskowe     • operaty wodnoprawne     • wiercenia     • grunt     • wody podziemne

 

Geo-Spec Mariusz Procner

43-460 Wisła, ul. Spacerowa 15

biuro@geo-spec.pl

tel. 531 038 342